سفارش تبلیغ
صبا
ای کاش...
ای کاش...
کـــــــاش بعد از همه دلقک بازیهام .....
کسی می آمـــــــــــد......
ماسک را از روی صورتم بر میداشت..
و میگــــــفت...
حالا از دردهات بــگو من گوش میکنم...