سفارش تبلیغ
صبا
همیشـــه هرجــا رفتم هندزفرے بوده بام
عــــاشق کِسـیم ک علـــے بابا صداش میکنن
عــــاشق طــرفداراشــم ک اونو خُـــــــدا میدونن♥دیـــــس لاوو ینـــــــے عـــــــلی بابا
علے بابا ینــــــے دیس لاوو ....