سفارش تبلیغ
صبا
ما خَــــــــــراب رفـــــــــــــــیق بودیــــــــــــــــم غافِــــــــــــــــل از اینکـــــه...   رفـــــــیق تــــو فکـــــــــــــرِ خَــــــــــــــراب کــــردنِ"مــــــــــا"!!!    چقـــــدر پشیمونـــــــیم از رفـــــاقت بـــــا خـــــــــــــــــیلیا