سفارش تبلیغ
صبا
 

بیخیـالـ?یهـ کَلَمـہ یـ مُقَدَسیـهـ …
?وَختـے دَرد داریـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے ناراحَتیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے شِکَستیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے شِکَستَنِتـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے حرفـ داریـ نِمیخوایـ بزَنیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے ازشـ ناراحَتیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے عاشِقیـ هو عشقتـ دلشـ پیشـ یکیـ دیگَسـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?وَختـے نِمیخوایـ دلـ یکیـ رو بِشکونیـ بگو بیخـًٍـًٍیالـ …
?حَرفایـ دلتـ بیخـًٍـًٍیالـ …
?رَفتَنـ عشقِتُو بیخـًٍـًٍیالـ …
?کلا?دُنـــــیارو?بیخـًٍـًٍیالـ …